TEXT PER A LA PRESENTACIÓ DE LA NOVA ETAPA D’EMBOSCALL

(Aquest text va ser llegit per Jesús Aumatell el 05-06-2014,a Àurea Social, local de la CIC a Barcelona)
 
Carme Morera, Daniel Casas Llimós, Prudenci Reguant, Sergi Foz, Laura Grau, Antoni Rotllant, Mercuri Molera, Félix Jurado Ramos, Joan Vergés, Jaume Sisterna, Genís Cano, Joan Sunyol, Josep Romeu Bisbe…
 
Amigues, amics, he volgut començar aquest acte d’avui amb aquests noms, els d’alguns dels autors que han publicat a emboscall i que ja no estan entre nosaltres. M’havia fet el propòsit de començar aquest acte (després d’agrair molt sincerament a la Cooperativa Integral Catalana el seu suport i que ens facilitin aquest espai per dur-lo a terme) amb un resum de la trajectòria d’emboscall, però m’adono que això no seria escaient. Perquè del que es tracta és de mirar al futur, presentar el nostre pla de treball i els nostres objectius. Perquè comencem una nova etapa, i el que s’ha fet abans, atès que les circumstàncies actuals són diferents, queda a part. Això vol dir que aquest fons de varis centenars d’obres resta a l’espera de ser actualitzat i recuperat en la forma que sigui possible; en suspens, doncs, però no oblidat. Perquè no hem oblidat cap d’aquests autors esmentats al principi, i molts d’altres que per les circumstàncies que sigui no poden estar avui aquí. Els autors han fet emboscall, i l’arrencada d’aquesta nova etapa es fa sobre la base de la trajectòria precedent, que al capdavall és tot el nostre patrimoni, i el que ens dóna credibilitat en el nou començament.
 
Un nou començament que, després de dos anys de pràctica inactivitat (durant aquest període només hem fet algunes reedicions en format digital obert d’algunes obres del catàleg històric), es pot produir ara gràcies al suport de la Cooperativa Integral Catalana, la CIC. Aquí han acollit el nostre projecte en la modalitat “soci autònom”, cosa que ens allibera de despeses mensuals fixes a les quals no podríem fer front. Per la nostra part, ens sentim plenament identificats amb els valors i les pràctiques que fonamenten la CIC.
 
Alguns dels poetes que van intervenir en el recital (de dreta a esquerra: Josep Casadesús k100, Paco Fanés, Manel Queralt, Laura Gonzàlez Ortensi i Jordi Uyà).
Perquè emboscall és, ara com abans, una plataforma editorial que s’ofereix a tothom que produeixi textos amb voluntat comunicativa (artística, divulgativa, memorialística…) per tal de difondre’ls en les formes adequades a cada cas particular. Es tracta, doncs, d’una vocació de servei públic, sense finalitat lucrativa; però tenim molt clar que la supervivència del nostre projecte passa per la nostra capacitat per autofinançar-nos, cosa que implica la conversió dels textos en productes comerciables, i la seva difusió pels canals ja establerts o d’altres de nous que s’estan consolidant. Sabem que tots aquests processos, en el context capitalista, tendeixen a l’alienació (del productor respecte d’allò produït, en cadenes de muntatge/difusió/distribució on ningú de la base productiva no té un coneixement pràctic del conjunt), a l’explotació (de l’home per l’home dins d’organitzacions jeràrquiques) i al consumisme (provocat sovint per mitjà de publicitat enganyosa, exagerada o falsa)… La nostra voluntat és de poder ser productius i autofinançar-nos amb fórmules que ens respectin a nosaltres mateixos, als altres –és a dir, a vosaltres els autors, i a ells, els lectors– i al medi.
 
No m’estendré amb detalls sobre com pretenem portar això a la pràctica; amb la majoria de vosaltres ens coneixem de fa temps, i ja sabeu com treballem: no pensem canviar, si no és per millorar, que sempre és possible. I som conscients que hi ha un aspecte que hem de millorar, i arranquem aquesta nova etapa amb el propòsit de fer-ho; es tracta del vessant comunicatiu. Així, en aquesta nova etapa volem ser clars i puntuals en l’exposició als autors interessats, de l’estat de les publicacions que els afecten (exemplars impresos, distribuïts, venuts; i la conseqüent retribució que es derivi d’aquest estat), i volem ser efectius i dinàmics en la difusió pels diversos mitjans existents de les novetats que es vagin publicant. Com deia, no farem publicitat, perquè creiem que condueix al consumisme, però sí que cal transmetre al públic una imatge clara i intel·ligible d’allò que publiquem.
 
Jo ho deixaré aquí. Us dono la paraula perquè digueu o pregunteu el que vulgueu. Després està previst que Laura Gonzàlez Ortensi, Manel Queralt, Josep Casadesús K-100, Paco Fanés, Jordi Uyà facin un recital poètic. Tots ells són autors d’emboscall; a ells, i a tots vosaltres, moltes gràcies. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: