Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

www.jesusaumatelleditor.com

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Amb respecte del que estableix la legislació vigent, Jesús Aumatell, editor (en endavant, també www.jesusamatelleditor.com), es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, en funció del nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

En aquesta política de privacitat s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. Concretament, s’hi respecten les següent normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).  
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides al lloc “Jesús Aumatell, editor” és Jesús Aumatell Molas, persona pública coneguda, resident a Barcelona. Hi podeu contactar a través del telèfon 631288004 o de l’email admin@jesusaumatelleditor.com.

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per “Jesús Aumatell, editor” mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostres fitxers per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre “Jesús Aumatell, editor” i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD ia l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categoria de dades personals

Les categories de dades que es tracten al lloc “Jesús Aumatell, editor” són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. “Jesús Aumatell, editor” es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

Quan se li demani a l’Usuari que faciliti les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, serà informat en cas que l’emplenament d’alguns d’ells sigui obligatòria pel fet de ser imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 2 anys, o fins que l’usuari sol·liciti que siguin suprimides.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals no seran compartides amb tercers.

Secret i seguretat de les dades personals

“Jesús Aumatell, editor”, es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

Amb tot, atès que “Jesús Aumatell, editor” no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus col·laboradors, i tota persona a qui faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre “Jesús Aumatell, editor” i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si “Jesús Aumatell, editor” està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que “Jesús Aumatell, editor” hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen de les dades esmentades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a fer que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió (“dret a l’oblit”) : És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan a) aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; b) l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no tingui una altra base legal; c) l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; c) les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; d) les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o e) les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan a) impugni l’exactitud de les dades personals; b) el tractament sigui il·lícit; c) el Responsable del l’ús de les dades personals ja no les necessiti, però l’Usuari les necessiti per fer reclamacions; i d) quan l’usuari s’hagi oposat a l’ús de les seves dades.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de “Jesús Aumatell, editor”.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita adreçada al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-jesusaumatelleditor.com”, especificant:

 • Nom i cognoms de l’usuari.
 • Petició amb motius específics de la solicitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Email a efecte de notificacions.
 • Data.
 • Qualsevol document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es podrà fer arribar al correu electrònic admim@jesusaumatelleditor.com.

Enllaços a llocs web de tercers

Aquest Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de www.jesusaumatelleditor.com, administrats per tercers. . Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.  

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En el cas de Catalunya, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable, i no fan malbé el dispositiu de navegació.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. Tot i això, cap galeta no pot per ella mateixa contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta no pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part del fitxer Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per utilitzar-les serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, eliminable i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles galetes que envia a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestiona exclusivament el lloc jesusaumatelleditor.com per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de xarxes socials

El web jesusaumatelleditor.com incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els titulars de les xarxes socials esmentades disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’Usuari ha de referir-s’hi per informar-se sobre aquestes galetes i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en què es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar, refusar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades al dispositiu mitjançant la configuració del vostre navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet que utilitzi. En cas que rebutgi l’ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les seves prestacions.

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Galetes, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la seva Política de Privadesa i de Galetes.

“Jesús Aumatell, editor” es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa i de Galetes, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa i de Galetes seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privacitat i de Galetes ha sigut actualitzada el dia 26 de novembre de 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Leave a Reply

%d bloggers like this: