Elements per a la relació autor-editor (esbós teòric/pràctic)

El futur del llibre és digital. La difusió del llibre en format imprès està en regressió, mentre guanya terreny a marxes forçades la difusió digital, cosa lògica i inevitable, ja que presenta molts avantatges: facilitat de localització i emmagatzematge (tant per al productor/difusor com per al receptor/lector), cost pràcticament zero de producció de la còpia, factor aquest últim que repercuteix en el respecte al medi, ja que s’estalvien desforestacions massives (tot i que encara està per veure què passa amb la producció dels aparells electrònics, i amb la seva recuperació  quan esdevenen obsolets)…
Tot i això, el llibre en format convencional, imprès, subsistirà bifurcat en dos productes antagònics: en circuits (progressivament més reduïts) especialitzats (ja sigui pel fet d’adreçar-se a un públic molt localitzat, ja sigui perquè ofereixen un objecte de qualitat especial), o bé com a suport de productes de consum massiu.
Ara com ara, Emboscall continuarà fonamentalment amb la producció del llibre imprès, tot i que no renuncia a buscar fórmules que possibilitin la sortida a través del format digital. Però tot el que s’exposa a continuació té a veure al llibre en format físic.
En aquesta nova etapa, creiem que cal reformular el tracte que s’establia, basat en la compensació als autors per mitjà de determinades quantitats dels seus llibres. Això, a la llarga, ha comportat l’acumulació d’un estoc considerable de producció impresa que no té sortida, i que té un cost d’emmagatzematge que convindria evitar. Com també convindria evitar la producció d’excedents per les mateixes raons ecològiques que ens fan valorar la difusió del llibre digital.
En funció de tot això, s’esbossa tot seguit un
Plantejament per a un (con)tracte autor/editor:
L’autor no renuncia en cap cas als drets sobre l’obra, sinó que els cedeix per a un tiratge limitat, la difusió del qual, i repartiment dels guanys que pugui produir, es regiran pels següents termes:
L’editor i l’autor, una vegada definides i acordades les característiques del llibre (extensió, format, tapa, etc), i explicitat el cost de producció per exemplar, acordarien de fer un tiratge inicial. El cost d’aquest tiratge (que podria ser ampliat, si convingués) s’hauria de cobrir mitjançant les vendes; en cas que (passat el temps necessari) no fos així, l’autor s’hauria de comprometre a abonar la part que no s’hagués cobert, i a quedar-se l’estoc sobrant.
És a dir, per exemple, si es fes un tiratge de 100 exemplars, a un cost de 4 euros per exemplar, caldria cobrir 400 euros amb les vendes. S’han de comptabilitzar també els cinc exemplars que es lliuren al Dipòsit legal)
Una vegada el cost estigués cobert, a l’autor se li reservaria un percentatge (a estipular segons el PVP que es pacti en cada cas), que l’editor li hauria d’abonar quan s’escaigués (posem, com a molt, un any després de l’edició del llibre). Però si el cost no es cobrís, seria l’autor qui hauria de pagar a l’editor.
L’editor no donaria exemplars a l’autor (o, com a molt, un de mostra durant el procés d’elaboració); l’autor podria comprar els llibres que volgués a l’editor, a la meitat del PVP, i aquests ingressos l’editor els restaria del cost del tiratge (posem per cas que l’autor comprés 15 exemplars del llibre que hem dit abans, a 6 euros cada un, serien 90 euros que es restarien dels 400 (+20 del dipòsit legal) del cost total).
El repartiment dels ingressos obtinguts de les vendes dependria del PVP que es pactés. De forma invariable, distribuïdor i llibreter es reparteixen el 50 % (el 55 % el segon trimestre) del PVP. L’altre 50% (45 % el trimestre de Sant Jordi) se’l repartirien editor i autor. L’editor, per les tasques de manteniment de la infraestructura (que, per mínima que sigui, hi és i vulgui que no té un cost), es reservaria com a mínim del 10 %, i l’altre 40 (35) % seria per l’autor, però primerament es reservaria per a pagar el cost del tiratge inicial. o sia, d’aquell llibre que dèiem que costava 4 euros, si el venem a 10, i que es venguessin tots 100 exemplars, hauríem ingressat 1000 euros, que es repartirien: 500 per distribució i llibreter (una mica més perquè hi hauria part de Sant Jordi), i 500 per editor i autor (una mica menys per això del segon trimestre). L’editor se’n quedaria 100, i l’autor 400 (una mica menys, segurament). En total, si el PVP fos 10, en el millor dels casos l’autor ni tan sols cobriria la despesa, cosa que obliga a posar un PVP més alt (però com més alt és, menys exemplars es venen…). Si el PVP fos més alt, el percentatge per a l’editor seria menor, en benefici del percentatge de l’autor.
El PVP s’acorda entre l’editor i l’autor, però ha de ser com a mínim el doble del preu de cost, i com a màxim el quàdruple del preu de cost.
(és un plantejament que caldria acabar de refinar, però que exposa els termes essencials del tracte)

Pila de llibres en procés d’elaboració al taller d’Emboscall.

Leave a Reply

%d bloggers like this: