Balanç del primer any de la nova etapa d’emboscall (i IV): esbós d’una deontologia professional com a marc per a un document d’Acord que especifiqui els termes de la relació editor-autor en les noves plataformes editorials artesanals

Balanç del primer any de la nova etapa d’emboscall (i IV): esbós d’una deontologia professional com a marc per a un document d’Acord que especifiqui els termes de la relació editor-autor en les noves plataformes editorials artesanals L’evolució de la tecnologia informàtica i la seva gran implantació social els últims vint anys ha provocat transformacions socials molt profundes, entre les quals un nou paradigma editorial, determinat, sobretot, per la facilitació de l’accés a la publicació a pràcticament tothom que ho vulgui. Aquesta massificació, al marge de les conseqüències que té des del punt de vista de la recepció, catalogació, valoració i difusió d’un volum desorbitat d’obres, obliga a formular un codi ètic (una deontologia professional) en què les parts implicades –editor i autor, primer, i públic, després– trobin una expressió coherent i justa dels seus drets i deures, els quals detallo tot seguit (sense la pretensió de fer-ne una enumeració definitiva, sinó d’oferir una base per a un Acord millorable en el debat i en la pràctica):


Als autors se’ls han de garantir les prerrogatives de l’autoria: el document d’acord ha d’especificar el format de l’edició, el canal o canals de difusió i la quantitat màxima d’unitats comerciables. Ha de constar explícitament que, de l’obra, no se’n farà cap altre ús que no sigui el que es consigna en el document d’acord.

S’acordarà en cada cas particular entre l’autor i l’editor la durada màxima de la cessió, la qual podrà ser exclusiva o no. La durada i l’exclusivitat, si n’hi ha o no, caldrà especificar-les en el document d’acord.

No es pot exigir a l’autor que pagui per publicar. Ara bé, el document d’acord haurà d’especificar el cost de l’edició, el qual haurà de quedar cobert amb les vendes abans que a l’autor se’l remuneri amb la part corresponent.

El cost de l’edició de l’obra, a més de preu de producció per exemplar, reflectirà les despeses de correcció i maquetació, així com les de transcripció, en cas que n’hi hagi.

La part corresponent a l’autor ha de ser com a mínim el 10% del PVP per exemplar venut.

L’autor no pot exigir exemplars gratuïts de la seva obra a l’editor. Sí que pot exigir un descompte equivalent al marge comercial (incloses la distribució i la venda), és a dir, un mínim d’un 50% sobre el PVP. L’autor, si ho vol, ha de poder intervenir en la comercialització del llibre a través canals que no quedin coberts per l’editor. En cas que l’autor vulgui intervenir en la distribució del seu llibre en canals o àmbits que no quedin coberts per l’editor, pot exigir-li a aquest el mateix tracte que el tingui amb el seu distribuïdor habitual, i s’ha de comprometre al mateix sistema de liquidacions.

L’autor pot exigir a l’editor que faciliti exemplars en concepte de promoció (ja sigui per contribuir a la venda o a la promoció de l’obra). Igualment, l’editor haurà de facilitar exemplars per contribuir a la difusió i venda de l’obra, ja sigui segons el seu propi criteri, ja sigui perquè li ho sol·licitin persones o mitjans coneguts en l’àmbit de la critica literària. El cost de producció dels exemplars que es facilitin en aquest concepte, més el cost d’enviament que hi pugi haver, se sumaran al cost global d’edició (que, com s’ha especificat abans, caldrà que quedi cobert per tal que l’autor pugui percebre la part corresponent per la venda d’exemplars).

L’autor pot exigir a l’editor l’organització de com a mínim una presentació pública de l’obra. Aquesta obligació, però, no ha de suposar cap despesa afegida a l’editor, el qual, si cal, buscarà persones que puguin intervenir en presentacions o bé se’n cuidarà ell mateix. Igualment, buscarà, si cal un lloc on es pugui dur a terme l’esdeveniment.

Atès el nou paradigma (que, com he apuntat, comporta un gran volum de publicacions, cosa que en dificulta la difusió, ja que ni el sistema ni les persones encara no hi estan adaptats), no es podrà responsabilitzar ningú pel que es pugui considerar un fracàs en els resultats editorials. En aquest sentit, si cal, la responsabilitat la compartiran l’autor i l’editor, perquè ni l’un queda exclòs de participar en la difusió de l’obra, ni l’altre de l’obligació de defensar-la públicament.

El públic, per la seva banda, ha de poder tenir garantida la qualitat del llibre com a producte, tant en la forma com en el contingut, i que el preu de venda sigui just. En cas que hi hagi defectes de fabricació en l’exemplar adquirit, pot reclamar que se li canviï per un altre en bones condicions. Però és l’obligació del “consumidor” informar-se sobre el llibre abans d’adquirir-lo, i prendre consciència de l’especificitat del “producte”. Ha de saber que no són llibres produïts massivament, sinó de forma artesanal, i que tampoc no tenen una gran distribució, ni presència assegurada a les llibreries, sinó que sovint cal encarregar-los i esperar uns dies que arribin.

En funció de tot això, s’esbossa tot seguit un

 

Acord d’edició entre l’autor i l’editor:

 
Acord per a l’edició del llibre XXX, de XXX

L’autor/a cedeix a emboscall el dret per a l’edició de l’obra en format de llibre, en la modalitat de rústica, i en un tiratge limitat (en les condicions que s’exposen més endavant), sense renunciar a la propietat de l’obra en cap sentit, de la qual podrà disposar en el moment que li convingui. L’editor no pot disposar de l’obra en cap sentit que no sigui la comercialització d’un nombre limitat d’exemplars, el qual s’especifica més endavant.

La durada d’aquesta cessió serà d’un any (a comptar a partir de la data que figura al peu), es prorrogarà per un altre any en acabar el període si cap de les dues parts no s’hi expressa en contra. I així successivament.

El tiratge serà de 110 exemplars, sense comptar aquells que l’autor/a demani per al seu ús particular. 

Les característiques físiques del llibre (tipus i qualitat del paper, impressió, cobertes…) seran les de l’exemplar de prova que l’autor haurà prèviament rebut, o que s’hagin convingut a partir de models coneguts del catàleg de l’editorial.

D’aquest tiratge inicial, l’autor en rebrà 1 exemplar, despeses de tramesa (dins l’Estat Espanyol) a càrrec de l’editor; 4 exemplars es destinen a tràmits legals; emboscall disposarà dels 106 exemplars per comercialitzar-los segons el seu criteri, i es preocuparà de fer-ne la distribució adequada (de la distribució en llibreries se’n cuida en exclusiva l’empresa Nordest Distribució). L’àmbit de distribució és Catalunya.

L’editor procurarà difondre la publicació de l’obra pels mitjans que té a l’abast

(pàgina web, Facebook…), i assabentarà els mitjans de comunicació (premsa escrita i digital, ràdio, televisió…) locals i nacionals que s’ha dut a terme. Posarà a disposició de divulgadors acreditats que ho sol·licitin exemplars de l’obra, els quals es descomptaran del tiratge, no seran computats per als drets d’autor, i se sumaran a les despeses de producció, com també s’hi sumarà el cost de tramesa, si n’hi ha. L’editor no contractarà publicitat, tot i que, en cas que es facin actes de presentació, proveirà cartells i “flayers” per divulgar aquests actes. L’editor promourà i col·laborarà, si cal, en actes de presentació, però no es compromet a sufragar-los (és a dir, que es procurarà fer aquests actes en llocs que no demanin remuneració econòmica).

L’autor/a rebrà el 10 % del PVP (sense IVA) per exemplar venut. El recompte de l’estat de l’edició dels llibres publicats l’any anterior (o abans) es farà un cop l’any, entre els mesos de juliol i agost. Aleshores l’editor haurà d’informar l’autor dels moviments del llibre i liquidar els drets pertinents, sempre que s’hagin cobert els costos d’edició. Els costos d’edició caldrà especificar-los en cada cas concret en el document d’acord, i comprendran el cost de producció dels exemplars, inclosos maquetació i correcció dels textos (i els de transcripció, en cas que els text no s’hagi facilitat en format digital).

En el cas  que s’exhaurissin els 105 exemplars que d’aquest primer tiratge s’ha quedat l’editor, aquest li ho hauria de comunicar a l’autor per tal d’acordar les condicions d’un nou tiratge, si és que a totes dues parts els semblés bé de fer-lo.

Si l’autor/a compra directament a l’editor exemplars del seu llibre per al seu ús personal (als quals podria donar la finalitat que cregués convenient, excepte posar-los a la venda a través de llibreries, ja que és una prerrogativa exclusiva del distribuïdor Nordest), aquests s’imprimirien a part (amb les mateixes característiques formals, però) del tiratge convingut, i no es computarien com a vendes. L’autor podria comprar directament a l’editor exemplars del seu propi llibre a preu de cost de fabricació (el preu de cost se li comunicarà a la l’autor durant el procés de l’edició); les despeses de tramesa, si n’hi hagués, serien a càrrec de l’autor.

Aquest document té un caràcter d’acord, i es basa en la bona voluntat de totes dues parts. 

SIGNAT

L’editor                                                                                                         L’autor/a

A Catalunya, amb data xx de xx

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: